top of page

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE VERENIGING LANDELIJKE SPINGROEP


 

STATUTEN
 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Landelijke Spingroep. 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oisterwijk.
 

DOEL 

Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is:
a. het met elkaar in contact brengen van spinners en kennis en ervaring delen met andere spinners;
b. het promoten van het spinnen van wol en andere materialen en de daaruit voortvloeiende activiteiten, in de meest ruime zin.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten, waarbij het spinnen van wol en andere materialen centraal staat. 

 

DUUR 

Artikel 3 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting. 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4 

1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. 

Artikel 5 

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van elke kalendermaand van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een juni niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan; 

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist. 

 

CONTRIBUTIES 

Artikel 6 

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

 

BESTUUR 

Artikel 7 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, waarvan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester door de leden in functie gekozen worden. 

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is één maal onmiddellijk herbenoembaar voor maximaal twee jaar. Bestuursleden die 4 jaar bestuurd hebben kunnen niet herkozen worden.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is bevoegd tussentijds een vervangend bestuurslid aan te wijzen en zal bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering de vacature ter vervulling aanbieden.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 10 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.

8. Bestuursleden die een ‘wol’ gerelateerd bedrijf hebben dienen deze volledig gescheiden te houden van hun taken voor de Landelijke Spingroep.

 

Artikel 8 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk-medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Artikel 9 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 

Artikel 10 

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een centraal in Nederland gelegen plaats. 

Artikel 11 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. 

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. 

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk of digitaal tot stand komen. 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan vindt een schriftelijke herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt er herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

Artikel 12 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het langst zittende bestuurslid.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. 

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 

Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 

Artikel 13 

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. 

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

Artikel 14 

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. 

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 15 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 16 

1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

REGLEMENTEN

Artikel 17

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. 

 

SLOTBEPALING

Artikel 18

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


 

Vereniging
De vereniging 'Landelijke Spingroep' is de voortzetting van de Landelijke Spingroep, die in 1999 werd opgericht. In 2010 kreeg de groep de status van vereniging, na stemming door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.


Bestuur

Het bestuur van de vereniging Landelijke Spingroep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Bij de aankondiging van de volgende Algemene Ledenvergadering waarbij bestuursverkiezingen gepland zijn, wordt door het bestuur gemeld wie van de huidige bestuursleden statutair aftredend is of zijn en wie van hen opnieuw verkiesbaar is of zijn. Tevens worden leden van de vereniging die in het bestuur willen plaatsnemen hierbij opgeroepen zich voor een van de bestuursfuncties kandidaat te stellen.

 

Het bestuur wordt door de leden gekozen, uit de leden. Mocht er binnen de vereniging niemand te vinden zijn om het bestuur naar behoren te kunnen vormen, dan kan de Algemene Ledenvergadering in geval van nood besluiten een of meer bestuursleden van buiten de vereniging aan te trekken.

 

Contributie

De contributie dient vóór 1 februari van het lopende verenigingsjaar door het lid betaald te zijn. Leden die niet voor 1 februari betaald hebben, krijgen een schriftelijke herinnering bij de eerste nieuwsbrief van het jaar, in februari.

Leden die op de in februari verstuurde herinnering niet betaald hebben, krijgen nog één schriftelijke herinnering, met daarbij de mededeling dat hun lidmaatschap vervalt als voor een in de tweede herinnering aangegeven datum niet betaald wordt, zoals aangegeven in artikel 5 punt 3 van de Statuten van de vereniging. 

Wordt een lid wegens niet betalen door het bestuur uitgeschreven als lid van de vereniging, dan blijft de contributie over het betreffende jaar verschuldigd.

 

Algemene Ledenvergadering

Minstens één maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. Wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden tijdens de Landelijke Spindag, en wil een lid wel deelnemen aan de Algemene vergadering zonder deel te nemen aan de Landelijke Spindag, dan dient het lid zich voor de vergadering apart aan te melden. 

Zoals aangegeven in artikel 13 punt 1 van de Statuten van de vereniging, kan de Algemene Ledenvergadering besluiten dat deze vergadering niet binnen vijf maanden na afloop van het kalenderjaar gehouden wordt, waardoor die onderdeel kan blijven van de Landelijke Spindag in het najaar.

 

Stemmen over bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt door de leden gestemd over invulling van de vacatures voor bestuursfuncties. Indien door de leden gewenst vindt deze stemming schriftelijk of digitaal plaats.

 

Commissieleden

Zoals vermeld in artikel 13, punt 2 tot en met 5 van de Statuten, worden jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vrijwilligers gezocht voor een kascontrolecommissie. Hiervoor worden twee leden plus een reservelid gekozen. De zittingstermijn van de kascommissieleden is twee jaar, waarbij in principe elk jaar één lid aftredend is en door het reservelid wordt opgevolgd.

 

Stemmen over commissieleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt door de leden gestemd over invulling van de vacatures voor commissies: leden die de kascontrole willen verrichten en eventuele andere door het bestuur of de Algemene Ledenvergadering ingestelde commissies. Indien gewenst vindt deze stemming schriftelijk plaats.

 

Vergoedingen/bedankjes

Bestuurstaken en commissietaken voor de Landelijke Spingroep zijn vrijwillig en voor deze taken wordt geen geldelijke vergoeding uitgekeerd aan bestuursleden en andere vrijwilligers. Wel worden bepaalde voor de vereniging gemaakte kosten vergoed.

Reiskostenvergoeding: 

Voor het bijwonen van bestuursvergaderingen krijgen bestuursleden maximaal de prijs voor een treinkaartje 2e klas.
Voor vertegenwoordigen van de vereniging op een activiteit: maximaal 1 persoon krijgt maximaal de prijs van een treinkaartje 2e klas vergoed, als die persoon speciaal als vertegenwoordiger van de vereniging naar die activiteit gaat.

 

Overige onkostenvergoedingen:
Door een vrijwilliger gemaakte kosten voor de vereniging, als tevoren toestemming voor het maken van de kosten is verkregen, worden door de penningmeester vergoed, na overlegging van het betalingsbewijs.

 

PR/Vertegenwoordiging

Een van de doelen van de vereniging is het promoten van het spinnen. Hiervoor wordt de vereniging uitgenodigd door derden, bijvoorbeeld voor het geven van demonstraties. Ook op initiatief van de vereniging (het bestuur of andere leden) kan bij gelegenheid een vertegenwoordiging van de vereniging op locatie aanwezig zijn. Uitnodigingen voor manifestaties komen binnen bij het bestuur - rechtstreeks of via andere leden - en het bestuur zoekt dan vrijwilligers om aan de uitnodiging gehoor te geven. Het bestuurslid met PR in de portefeuille houdt een lijst bij van leden die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor dergelijke demonstraties.

 

Ledenadministratie en ledenlijst

De naam- en adresgegevens en overige contactinformatie over de leden wordt bewaard in een ledenadministratie die wordt bijgehouden door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat het niet is toegestaan de lijst voor commerciële doeleinden te gebruiken

De ledenlijst van de vereniging wordt niet op de website van de vereniging gepubliceerd. Er wordt met de ledenlijst omgegaan volgens de regels in de “De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” .

 

Landelijke Spindag

De Landelijke Spindag - in het algemeen gehouden, in het najaar, is de jaarlijkse grote bijeenkomst van de Landelijke Spingroep. Op deze dag wordt gelegenheid geboden tot spinnen, bijpraten, volgen van workshops en dergelijke. Hier wordt ook altijd de mogelijkheid geboden eigen werk te laten zien en daarover te vertellen. Op deze dag vindt ook een markt plaats waar spinmaterialen verkrijgbaar zijn. Behalve in de lustrumjaren bestaat deze markt uit deelnemers aan de Landelijke Spindag. In lustrumjaren kunnen ook andere verkopers aan de markt deelnemen.

 

Competitie Langste draad van Nederland

Sinds 2007 organiseert de Landelijke Spingroep de jaarlijkse competitie 'Langste draad van Nederland'. De spelregels voor deze competitie zijn in principe gelijk aan die van de internationale wedstrijd die door Bothwell wordt georganiseerd. Oproepen tot deelname worden samen met de spelregels gepubliceerd in de nieuwsbrief van de Landelijke Spingroep. Het bestuur van de Landelijke Spingroep stelt een onafhankelijke commissie in, die de registratie en meting verzorgt.

 

Website

De vereniging beschikt over een website, die door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur gemaakt en onderhouden wordt. Op de website staat informatie over de vereniging en over groepen binnen de vereniging, over spinnen in het algemeen, nieuws, links naar verwante sites en dergelijke. 

 

Nieuwsbrief

Het contact tussen de leden van de Landelijke Spingroep wordt onderhouden door middel van regelmatig verschijnende nieuwsbrief. Leden worden van harte uitgenodigd bijdragen voor de nieuwsbrieven te leveren. Ook bestuursmededelingen en aankondigingen van spin-evenementen, door de vereniging of door anderen zelf georganiseerd, hebben een vaste plaats in de nieuwsbrieven.

bottom of page